REGULAMIN KONKURSU “Weron(a)”

REGULAMIN KONKURSU – Weron(a)

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu, którego nazwa widnieje w nagłówku jest ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 1 A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195237; NIP: 749-19-01-407; REGON: 532141020 (dalej “Organizator”).
 2. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem konta w medium społecznościowym Facebook Organizatora 1 maja 2024 roku.
 4. Fundatorem nagród jest ZAKSA Spółka Akcyjna.
 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
 7. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy lub współpracownicy ZAKSA S.A, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział kibice obserwujący profil Organizatora.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.
 3. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
 4. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 5. Niedozwolone jest generowanie masowego ruchu, poprzez uruchamianie mechanizmów mogących w sposób nienaturalny wpływać na liczbę oddanych głosów.
 • 3. Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym w dn. 1 maja 2024 na profilu Organizatora:https://www.facebook.com/ZAKSAofficial opisać wybrane wspomnienie związane z Superfinałem Ligi Mistrzów 2021. Komentarze można zamieszczać do godziny 23:59 dn. 1 maja 2024.
 2. Spośród wpisanych komentarzy Komisja Konkursowa wybierze 1 zwycięski.
 3. Autor/ka zwycięskiego komentarza otrzyma nagrodę główną w postaci repliki złotego medalu z Superfinału Ligi Mistrzów 2021.
 • 4. Komisja Konkursowa
 1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).
 • 5. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodą w Konkursie jest nagroda ufundowane przez ZAKSA S.A.
 2. Nagrodą jest replika złotego medalu Ligi Mistrzów z 2021 roku.
 • 6. Przyznawanie Nagród
 1. Nagrody zostaną wydane po indywidualnym uzgodnieniu miejsca oraz sposobu przez Strony.
 2. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 3. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
 • 7. Postępowanie Reklamacyjne
 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w terminie 2 tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora: ZAKSA S.A. Mostowa 1A 47-223 Kędzierzyn-Koźle lub adres email:club@zaksa.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia jak również powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.
 • 8. Postanowienia Końcowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 1 A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195237; NIP: 749-19-01-407; REGON: 532141020. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, oraz zamieszczeniem listy zwycięzców, a także rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zaksa.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.
 6. Spory wynikające z niniejszego konkursu będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

Klauzula informacyjna Administratora Danych

 1. Administratorem podanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych
  w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) jest ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu (47-223), ul. Mostowa 1A, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora (Inspektor Ochrony Danych): iod@zaksa.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się również wysyłając pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych, ZAKSA S.A., ul. Mostowa 1A, 47-223 Kędzierzyn – Koźle.
 3. Zakres przetwarzanych przez Administratora w ramach zorganizowanego Konkursu danych osobowych obejmuje Imię, Nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania.
 4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu oraz w celu podjęcia działań informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Administratora (Organizatora Konkursu) w trakcie trwania i po zakończeniu Konkursu, w szczególności związanych z ogłoszeniem jego zwycięzcy oraz przyznaniem i wydaniem nagrody. Podstawę żądania danych osobowych stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie – art. 6, ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Odbiorcą danych osobowych uczestników Konkursu będą lub mogą być:
 • w ramach ZAKSA S.A. – osoby odpowiedzialne za jego organizację, w tym Komisja Konkursowa,
 • w ramach podmiotów spoza ZAKSA – serwis społecznościowy Facebook, podmiot/ podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingu poczty elektronicznej dla Administratora, kancelaria prawna świadcząca usługi wsparcia prawnego dla Administratora, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 1. Szczegółowe dane osobowe Uczestnika Konkursu (niezbędne do wręczenia nagrody
  i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji) nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Z uwagi na międzynarodowy charakter serwisu społecznościowego Facebook, dane opublikowane przez Uczestnika Konkursu oraz Organizatora (informacja o zwycięscy Konkursu) dostępne będą spoza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Szczegółowe dane osobowe Uczestników Konkursu, niezbędne do wręczenia nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji będą przechowywane przez Administratora przez okres 30 dni od zakończenia Konkursu. Dane opublikowane przez Uczestników
  i Organizatora (informacja o zwycięscy Konkursu), z uwagi na charakter serwisu społecznościowego Facebook, nie będą usuwane.
 3. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej usunięciem.
 4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
  W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz wraunkuje udział w Konkursie.
 6. Źródłem danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.