ZAKSA Spółka Akcyjna

ul. Mostowa 1A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Tel./fax: +48 (77) 405 41 42
E-mail: club@zaksa.pl

Telefony kontaktowe

Manager ds. marketingu:
Tel.: +48 77 405 41 41

Manager ds. organizacji:
Tel./fax : +48 77 405 41 42

Księgowość:
Tel.: +48 77 405 41 40

Kontakt z mediami:
Tel. +48 726 150 026

Team manager:
Tel. +48 695 010 059

 

Poczta elektroniczna

Dane rejestrowe

NIP: 749-19-01-407 Kapitał zakładowy: 6.000.000 złotych, w pełni wpłacony. Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000195237

Dane Osobowe:

ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 47-223, ulica Mostowa 1A, oświadcza, że w przypadku przetwarzania danych osobowych (dalej Dane Osobowe) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), zebranych w związku z prowadzeniem korespondencji kierowanej do Spółki jest ich administratorem (dalej Administrator). Dane Osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji, podstawę prawną ich przetwarzania stanowi interes Administratora wyrażający się w konieczności zapewnienia jej obsługi. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania Danych Osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: iod@zaksa.pl

Odbiorcami Danych Osobowych są lub mogą być osoby bądź podmioty: świadczące usługi administrowania strony Internetowej, hostingu poczty elektronicznej, serwisowania systemu teleinformatycznego dla Administratora oraz kancelaria prawna świadcząca obsługę prawną dla Spółki. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w tym wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, jednak nie dłużej jak przez okres 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym dane zostały pozyskane.

Każda osoba, której Dane Osobowe przetwarza Administrator posiada prawo dostępu do ich treści oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Danych Osobowych, prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie Danych Osobowych jest/ było dobrowolne.