REGULAMIN KONKURSU “Movember”

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie #Movember. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU – MOVEMBER 2022

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu, którego nazwa widnieje w nagłówku jest ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 1 A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195237; NIP: 749-19-01-407; REGON: 532141020 (dalej “Organizator”).
 2. Konkurs skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas meczu PlusLigi, rozgrywanego w dn. 6 listopada 2022 z kontynuacją w mediach społecznościowych ZAKSA S.A. w dn. 7 listopada 2022, w Hali Widowiskowo-Sportowej “Azoty”, przy Mostowej 1A w Kędzierzynie – Koźlu.
 4. Fundatorem nagród jest ZAKSA Spółka Akcyjna.
 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu.
 7. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy lub współpracownicy ZAKSA S.A, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział kibice obecni w Hali “Azoty” podczas meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle vs. Projekt Warszawa w dn. 6 listopada 2022, którzy są pełnoletni i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.
 3. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.
 4. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 2, w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 5. Niedozwolone jest generowanie masowego ruchu, poprzez uruchamianie mechanizmów mogących w sposób nienaturalny wpływać na liczbę oddanych głosów.
 • 3. Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy podczas meczu wykonać zdjęcie promujące akcję MOVEMBER, wykorzystującą motyw wąsów i/lub gadżety zapewnione podczas meczu przez SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle, podczas kibicowana ZAKSIE w meczu 6 listopada Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle vs. Projekt Warszawa i wysłanie go w wiadomości prywatnej na profil na Facebooku Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: https://www.facebook.com/ZAKSAofficial w dn. 6 listopada 2022. Wysłanie zdjęcia oznacza wyrażenie zgody na publikację go na profilach społecznościowych ZAKSA S.A.
 2. Spośród nadesłanych zdjęć Komisja Konkursowa wybierze 10 najciekawszych i podda je głosowaniu na profilu Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na portalu Facebook w dn. 7 listopada 2022.
 3. Osoba, która zdobędzie największą liczbę głosów obserwujących profil otrzyma nagrodę główną w postaci podwójnego zaproszenia na mecz Ligi Mistrzów CEV 9 listopada br. w HWS „Azoty” oraz pamiątkowej koszulki z autografami zawodników Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Pozostałe 4 osoby z największą liczbą głosów/reakcji obserwujących profil otrzymają nagrody pocieszenia w postaci pojedynczych zaproszeń na mecz Ligi Mistrzów CEV 9 listopada br. w HWS „Azoty”, przy ul. Mostowej 1a w Kędzierzynie-Koźlu.
 • 4. Komisja Konkursowa
 1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).
 • 5. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami w Konkursie są nagrody ufundowane przez ZAKSA S.A.
 2. Nagrodami są: koszulka meczowa Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z autografami zawodników, jedno podwójne zaproszenie na mecz Ligi Mistrzów CEV: Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle vs. CEZ Karlovarsko, 9 listopada 2022 oraz cztery pojedyncze zaproszenia na mecz Ligi Mistrzów CEV: Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle vs. CEZ Karlovarsko, 9 listopada 2022.
 • 6. Przyznawanie Nagród
 1. Nagrody zostaną wydane po indywidualnym uzgodnieniu miejsca oraz sposobu przez Strony.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście 9 listopada przed meczem Ligi Mistrzów CEV: Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle vs. CEZ Karlovarsko, 9 listopada 2022r.
 3. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 4. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.
 • 7. Postępowanie Reklamacyjne
 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w terminie 2 tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora: ZAKSA S.A. Mostowa 1A 47-223 Kędzierzyn-Koźle lub adres email:club@zaksa.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia jak również powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 7. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.
 • 8. Postanowienia Końcowe
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 1 A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195237; NIP: 749-19-01-407; REGON: 532141020. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, oraz zamieszczeniem listy zwycięzców, a także rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.zaksa.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.
 6. Spory wynikające z niniejszego konkursu będą rozpatrywane przez sądy powszechne.