Konkurs plastyczny z ZAKSĄ

Przed nami czas świątecznej magii i prezentów……
…Ale zanim rozbłysną lampki i ogarnie nas szał świątecznych zakupów zapraszamy naszych młodszych kibiców do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ”Święta z ZAKSĄ”.

Konkurs na najładniejszy plakat świąteczny, w którym głównym bohaterem będą zawodnicy ZAKSY i magiczny czas Świąt, przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Technika wykonania plakatu jest dowolna, format min. B2 (500X707 mm). Termin nadsyłania prac od 21 listopada 2016 r. do 02 grudnia 2016 r. Każda z klas może zgłosić jedną pracę konkursową.

Spośród wszystkich uczestników wybrany zostanie 1 plakat wykonany przez uczniów danej klasy.

Nagrodą w konkursie dla całej zwycięskiej klasy są bezpłatne wejściówki na mecz rozgrywany w ramach Ligi Mistrzów w dniu 6 grudnia 2016 r. o godzinie 18.00 pomiędzy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a BBSK ISTAMBUL.

Dla dwóch pozostałych klas nagrody pocieszenia – pamiątkowe tablo mistrza Polski sezonu 2015/2016 z autografami zawodników.

Dodatkowo kilka najpiękniejszych i najbardziej pomysłowych prac będzie można zobaczyć w holu Hali Sportowej Azoty w dniu meczu tj. 6 grudnia 2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.


Regulamin Konkursu Plastycznego „ Święta z ZAKSĄ”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu, którego nazwa widnieje w nagłówku jest ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 1 A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195237; NIP: 749-19-01-407; REGON: 532141020, („Organizator”).
 2. Promocja zostanie przeprowadzona na stronie Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Serwis Facebook”). www.facebook.com/zaksa.kk
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.11.2016 a zostanie zakończony w dniu 02.12.2016
 4. Fundatorem nagród wejściówek dla zwycięskiej klasy na mecz w dniu 06.12.2016 (ZAKSA KĘDZIERZYN-KOŹLE vs BBSK ISTAMBUL) w Konkursie jest ZAKSA S.A.
 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs przeznaczony jest dla szkół, które w terminie określonym w punkcie 3 nadeślą plakat świąteczny wykonany przez uczniów swojej szkoły.
 7. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Promocji.
 8. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy lub współpracownicy ZAKSA S.A, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Promocji może wziąć udział każda szkoła podstawowa, gimnazjalna i średnia, która spełnia łącznie następujące warunki: a) Udział klas z osobami niepełnoletnimi tylko za zgodą i wiedzą nauczyciela lub wychowawcy klasy; b) posiada miejsce usytuowania na terytorium Polski; c) Nadeśle w określonym czasie wykonaną przez uczniów pracę plastyczną pt. „Święta z ZAKSĄ”.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem. 3. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

§3 Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu nadesłać w okresie od 21.11.2016 do 02.12.2016 plakat wykonany dowolną techniką o wymiarach min. B2 (500x707mm) pt. ”Święta z ZAKSĄ”.
 2. Klasa, która wykona najlepszy plakat, otrzyma wejściówki na mecz w dniu 06.12.2016 r. na godzinę 18.00 rozgrywany pomiędzy mistrzem Polski ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a BBSK ISTAMBUL.

§ 4. Komisja Konkursowa

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje Organizator konkursu.
 2. Zwycięzców konkursu plastycznego wyłoni komisja powołana przez Organizatora, która spośród nadesłanych prac wybierze 3 najlepsze świąteczne plakaty.

§ 5. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są: a. Wejściówki dla zwycięskiej klasy na mecz w dniu 06.12.2016 pomiędzy mistrzem Polski ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, a BBSK ISTAMBUL. b. Dla dwóch pozostałych klas tablo mistrza Polski sezonu 2015/2016 z autografami zawodników.

§ 6. Przyznawanie Nagród

 1.  Laureaci nagrody zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub osobiście. Ponadto uczestnicy Konkursu proszeni są o przesłanie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu w celu przekazania informacji o ewentualnej nagrodzie. 2. W przypadku laureatów nagród nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych będą oni również poproszeni o przesłanie zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie. 3. W przypadku braku kontaktu z laureatem nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. 4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 5. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 7. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w terminie 2 tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora: ZAKSA S.A. ul. Mostowa 1A 47-223 Kędzierzyn-Koźle lub adres email: club@zaksa.pl 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia jak również powód reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową. 5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 7. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.

§ 8. Postanowienia Końcowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest ZAKSA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 1 A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000195237; NIP: 749-19-01-407; REGON: 532141020. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, oraz zamieszczeniem listy zwycięzców, a także rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zaksa.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.
 6. Spory wynikające z niniejszego konkursu będą rozpatrywane przez sądy powszechne.