Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.zaksa.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.zaksa.pl
I. Postanowienia ogólne:
 1. www.zaksa.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest ZAKSA S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 1A wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000195237, (zwana dalej “ZAKSA”).
 2. Każda osoba przystępująca do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 3. ZAKSA zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
II. Odpowiedzialność użytkownika
 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
 2. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w ZAKSA oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 4. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw ZAKSA, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.
III. Odpowiedzialność ZAKSA
 1. ZAKSA nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. ZAKSA nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.
 2. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie ZAKSA, wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, ZAKSA podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. ZAKSA nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.
 4. ZAKSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą ZAKSA.
IV. Zastrzeżenia techniczne
 1. Ze względu na techniczne ograniczenia ZAKSA nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. ZAKSA nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
V. Prawa autorskie
 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie internetowym ZAKSA jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie ZAKSA w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na witrynie ZAKSA podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 4. W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody ZAKSA na zasadach ogólnych.